obrázky paragliding kurzy

obrázky paragliding kurzy

obrázky paragliding kurzy

obrázky paragliding kurzy

obrázky paragliding kurzy

Dobrý den, píšete že je nutná zdravotní prohlídka, podobně jako pro autoškolu. Existuje nějaký konkrétní předpis v tomto směru?

Dobrý den, co se týká zdravotní způsobilosti, je to přímo závazný předpis s oporou v zákoně. Na rozdíl od ostatních leteckých sportů pro paragliding stačí razítko jakéhokoliv praktického lékaře!


OBĚŽNÍK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE - (Ministerstvo zdravotnictví 2006)

Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Posuzování zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádějí posuzující lékaři. Posuzujícím lékařem se rozumí dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékař pověřený Úřadem pro civilní letectví, lékař zdravotnického zařízení pověřeného Úřadem pro civilní letectví, lékař zdravotnického zařízení určeného Úřadem pro civilní letectví po dohodě s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví a praktický lékař.

Praktický lékař je v souladu s ustanovením § 84c odst. 3 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ověřovat zdravotní způsobilost pilotů sportovních létajících zařízení uvedených v ustanovení § 81 odst. 2 písm. g) až i) shora uvedeného zákona, tedy pilotů jednomístných závěsných kluzáků, jednomístných padákových kluzáků a jednomístných sportovních padáků.

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti vydaného praktickým lékařem je v souladu s ustanovením § 84c odst. 4 písm. b) zákona č. 49/ 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neomezená u osob do šedesáti let, nestanoví-li lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby omezení doby jeho platnosti. U osob starších šedesáti let je doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 12 měsíců, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby lhůtu kratší.

Praktický lékař provádí lékařskou prohlídku v rozsahu lékařské prohlídky pro získání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel dle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), kterou se provádí ustanovení § 84 odst. 7 a ustanovení § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o zjištění stavu pohybového aparátu se zaměřením na páteř a končetiny.